Protocol Primers Auxilis - smARTions

Protocol Primers Auxilis

La ciència i tecnologia per nens més creativa al teu abast

Protocol de Primers Auxilis i altres problemes de salut

ACTUACIONS DEL CENTRE EDUCATIU QUAN UN ALUMNE PRESENTA UN PROBLEMA DE SALUT

 1. Saber si pateix algun tipus de malaltia que pugui desembocar en una incidència durant l’horari escolar. Aquesta informació s’ha de sol·licitar a la persona responsable de l’alumne en el moment d’ingressar en el centre. 
 2. Disposar d’una fitxa (vegeu l’annex 1) amb informació sobre la patologia crònica de cada alumne que en pateixi. Cal mantenir-ne la confidencialitat al màxim; l’equip directiu és el responsable de la gestió i la custòdia de la fitxa, de mantenir l’autonomia de la persona afectada. D’aquesta fitxa, l’original ha de quedar en poder de l’equip directiu i s’ha de fer una còpia per al tutor.
 3. Sol·licitar a la família un informe clínic en cas que el tractament impliqui una pauta d’actuació en horari escolar. Cal mantenir-ne la confidencialitat al màxim; l’equip directiu és el responsable de la gestió i la custòdia d’aquest informe.
 4. Actualitzar tota la documentació cada curs escolar i sempre que hi hagi un canvi en les pautes de tractament o d’actuació. 
 5. Sol·licitar a totes les famílies en el moment de formalitzar la matrícula una autorització per al trasllat en el cas que es produeixi un accident lleu durant l’horari escolar i no es pugui localitzar a un familiar.

ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS

 1. Sempre que sigui possible, s’ha de demanar a la persona responsable de l’alumne que l’horari d’administració de medicaments no coincideixi amb l’horari escolar.
 2. El personal del centre educatiu no ha d’administrar als alumnes cap medicament per iniciativa pròpia. Només els en pot administrar si té l’autorització escrita de la persona responsable de l’alumne.
 3. Si un alumne presenta símptomes d’una patologia, és un deure del personal que treballa al centre educatiu socórrer-lo.

ABSÈNCIES I SÍMPTOMES DE MALALTIA

 1. Quan un alumne no pugui assistir a classe o desenvolupar una activitat per algun problema de salut o una malaltia, la persona responsable ha de signar un justificant.
 2. Quan un alumne presenti símptomes d’una patologia, l’actuació del personal del centre escolar ha de ser informar la persona responsable d’aquell i actuar de manera coordinada amb ella.
 3. En cas d’urgència, vegeu el protocol de primers auxilis descrit en aquest document.

Protocols específics d’actuació

 1. Situacions d’emergència: la vida perilla ….
 2. Actuacions en cas d’accidents escolars i altres situacions relatives a la salut….
 3. Problemes de salut crònics ……
 4. La farmaciola ….

Hospital proper

Raval de Montserrat, 48, 08221 Terrassa, Barcelona

Dades d’interès

 

Hospital De Terrassa
Dirección: Raval de Montserrat, 48, 08221 Terrassa, Barcelona
Teléfono: 937 31 00 07

Hospital Terrassa
Dirección: Passeig del Comte d’Ègara, 21C, 08221 Terrassa, Barcelona
Horario:  Abierto 24 horas
Teléfono: 937 83 71 11

Hospital de dia Sant Jordi
Dirección: Carrer ďEdison, 15, 08224 Terrassa, Barcelona
Teléfono: 937 33 62 53

Centro Salud Terrassa Nord
Dirección: Av. del Vallès, 451, 08226 Terrassa, Barcelona
Teléfono: 937 31 77 00

Hospital de Terrassa
Dirección: Carr. Torrebonica, S/N, 08227 Terrassa, Barcelona
HorarioAbierto 24 horas
Teléfono: 937 31 00 07