Política imatges - smARTions

Política imatges

La ciència i tecnologia per nens més creativa al teu abast

Per garantir que els nostres professors apliquen el mètode correctament i que el nivell d’aprenentatge dels alumnes sigui l’adequat, algunes de les classes seran gravades.

Per tant, en fer la inscripció, autoritzeu l’enregistrament de les classes en què aparegui el vostre fill/a per tal d’auditar la qualitat de l’ensenyament del mètode inspiratSafyKids S.L.

Aquestes imatges s’utilitzaran només per a la realització de les corresponents auditories internes. Així mateix, inspiratSafyKids S.L. realitzarà enquestes i estudis per assegurar la qualitat en el servei.

inspiratSafyKids S.L. publica informació sobre les seves activitats, serveis i productes en diferents mitjans (elements publicitaris, web de l’empresa i xarxes socials) En les esmentades publicacions freqüentment s’insereixen fotografies i/o vídeos que recullen les activitats vinculades al centre…etc.

És previsible que en algunes de les fotografies i/o vídeos apareguin puntualment de manera accessòria les imatges d’alumnes del centre, clarament identificables.

El dret de la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. Si no indiqueu el contrari, s’entén que doneu el consentiment perquè les esmentades imatges siguin transferides dins la xarxa de inspiratSafyKids S.L. per a la posterior publicació, inclosa la cessió a mitjans de comunicació externs (incloses xarxes socials,…etc.).