Normativa - smARTions

Normativa

La ciència i tecnologia per nens més creativa al teu abast

NORMATIVA Tecno-Campus Estiu 2019

1. Inscripcions, preu i forma de pagament
 • Les inscripcions s’efectuen a través de la nostre WEB: https://smartions.cat/botiga/casal/  Es recomana abans passar-se pel nostre centre smARTions del c/Telers 16 (Plaça Nova) de Terrassa. Consultar disponibilitats d’horaris al 615 210 918.
 • Les places s’assignen per rigorós ordre d’inscripció, un cop introduïdes en el nostre sistema d’inscripcions, fins a completar les disponibles. smARTions es reserva el dret d’ampliar o disminuir el nombre de places d’una activitat o suspendre-la.
 • La inscripció només es farà efectiva amb el lliurament de tota la documentació, degudament emplenada, i un cop s’hagi realitzat el pagament íntegre del preu de l’activitat. Les famílies han de rebre per part de smARTions un email a mode de resguard d’inscripció on s’indicarà en quin estat es troba la inscripció i quina documentació ha estat lliurada.
 • S’ha de fer un pagament segons l’opció indicada i en els terminis establerts en el moment de fer la inscripció.
 • smARTions està exempta del cobrament de l’Impost del Valor Afegit (IVA) segons la resolució de la Delegació d’Hisenda de Barcelona del 29 de Juliol de 1988. Exempció basada en l’article 14, apartat 1, del reglament de l’IVA. En data d’avui aquesta exempció correspon a l’article 20.3 de la llei 37/92.
2. Anul·lació de l’activitat, no presentació o abandonament de l’activitat
 • En el cas que un participant decideixi no participar en una activitat, haurà de comunicar per escrit a smARTions a l’adreça electrònica hola@smARTions.cat per tal que es procedeixi a l’anul·lació de la inscripció.
 • El participant tindrà dret a la devolució de l’import satisfet segons aquestes indicacions:
  • Si l’anul·lació es produeix 21 dies abans de l’inici de l’activitat es retornarà el 90% de l’import.
  • Si l’anul·lació es produeix entre 20 i 10 dies abans de l’inici l’import a retornar serà del 60%.
  • En el cas que l’anul·lació es produeixi en un termini inferior a 10 dies abans de l’inici de l’activitat no es retornarà cap import.
  • En cas que sigui smARTions qui anul·li l’activitat abans del seu inici, es retornarà el 100% de l’import satisfet.
  • En cas de malaltia del participant o altres causes de força major, el retorn serà, com a màxim, del 90% de l’import d’inscripció. Caldrà lliurar smARTions el document acreditatiu pel metge pediatra de la Seguretat Social que justifiqui la causa de la baixa de l’activitat.
 • Si la modificació o anul·lació només afecta un o més dies i no a tota l’activitat, el participant tindrà dret a la devolució aquestes condicions:
  • Si la modificació es produeix abans de 7 dies de l’inici de l’activitat es podrà efectuar el canvi sense cost per part del participant.
  • En cas d’anul·lació abans de 7 dies de l’inici de l’activitat es retornarà segons condicions generals d’anul·lació un 60% o 90% depenent de les dates en què es produeixi.
  • Si la modificació o anul·lació es notifica en un termini inferior a 7 dies abans de l’inici de la setmana de casal, no es retornarà cap import.
 • En cas de no presentació del participant en l’activitat, sense previ avís, no es tornarà l’import d’inscripció satisfet.
 • En cas d’abandonament d’un participant durant el desenvolupament de l’activitat no es retornarà cap import d’inscripció i les despeses derivades de l’abandonament aniran a càrrec del participant.

3. Anul·lació i modificació d’activitats per part de smARTions
 • smARTions es reserva el dret d’anul·lar alguna de les seves activitats, així com el de modificar algun dels aspectes previstos en elles i en la seva programació.
 • Qualsevol anul·lació o alteració significativa de l’activitat o de la seva programació, que es dugui a terme abans de l’inici de l’activitat, smARTions l’ha de comunicar al participant i aquest tindrà el dret de poder anul·lar la inscripció.

4. Normes durant el desenvolupament de l’activitat
 • Els participants de l’activitat hauran de respectar les normatives i condicions d’ús de les instal·lacions en què es desenvoluparan les activitats.
 • Igualment, per normativa interna de funcionament i per garantir l’adequat desenvolupament de l’activitat, es permeten previ avís visites per part dels familiars o tutors dels participants durant el desenvolupament de l’activitat.
 • Qualsevol incompliment de les normatives establertes, pot derivar en l’expulsió del participant.
 • Per al bon desenvolupament de l’activitat, és necessari que els participants lliurin a smARTions tota la documentació sol·licitada en el moment de fer la inscripció o el primer dia del Tecno-Campus d’estiu 2019.
 • La documentació sol·licitada respon a l’establert en el Decret 137/2000, de 10 de juny, que regula les Activitats d’Educació en el Temps lliure per a nens i joves menors de 18 anys.
 • En la documentació d’inscripció cal constatar, per part del participant, qualsevol informació significativa i d’interès, especialment les que fan referència a la salut: necessitat de dietes especials, possibles trastorns, al·lèrgies, etc.
 • Tots els participants disposaran d’un segur d’accidents i responsabilitat civil, tal com preveu la normativa vigent. Aquesta està inclosa en el preu de l’activitat.
 • En cas que els participants tinguin que prendre medicaments, només s’administraran aquells que estiguin autoritzats i en la dosi indicada (per mitjà del certificat d’autorització corresponent) per a les famílies o tutors del participant o aquells que siguin responsables o prescrits per un facultatiu mèdic . S’ha de lliurar els medicaments a administrar als responsables de l’activitat abans de l’inici de la mateixa. La custòdia dels medicaments serà càrrec dels responsables de l’activitat. smARTions no es fa responsable dels efectes que pugui sofrir un participant per causes d’automedicació.
 • smARTions vetlla per l’assistència mèdica dels participants en cas d’accident o malaltia. En cas de ser necessari, i amb l’objectiu de satisfer aquesta assistència, es realitzarà el transport del participant mitjançant el vehicle que es considera adequat i s’iniciarà el protocol adient que smARTions té per aquests casos; per aquesta raó smARTions demana als participants una fotocopia de la targeta sanitària i telèfon de contacte d’emergència del tutor o tutora.
 • smARTions es reserva la interpretació d’aquesta normativa i condicions de participació. Així mateix, es reserva el dret a resolució, de la forma que estimi oportuna, aquells aspectes no previstos en la mateixa.